تاریخ : 1403/04/23

سلامت مردم و كاهش مصرف گندم با افزايش سبوس آرد

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10:

سلامت مردم و كاهش مصرف گندم با افزايش سبوس آرد

استفاده از آردهاي 7 درصد سبوسگيري شده در فرآيند توليد انواع نان، علاوه بر اينكه تضمن كننده سلامت مردم است؛ به طور چشمگيري در كاهش مصرف گندم و آرد نانواييها نيز موثر مي باشد.
به گزارش روابط عمومي شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه 10؛ مديرعامل اين شركت با بيان مطلب بالا از جايگزيني توليد آردهاي با درصد سبوس بيشتر به جاي آردهاي سفيد و سبوس گيري شده خبر داد.
اكبر شريفي گفت: در چند ماه اخير اين شركت توانسته از طريق اهرم هاي لازم، توليد و استفاده از آردهاي سبوس دار را در نانواييهاي استان اصفهان عملياتي كند؛ به طوريكه مصرف اين آردها در ديماه سالجاري در مقايسه با شهريور افزايش يافته است.
شريفي در خصوص مزاياي استفاده از آردهاي 7 درصد توسط نانواييها خاطر نشان كرد: آردهايي كه با سبوس بيشتر توليد مي شوند،حجم آرد توليدي را افزايش داده و سبب كاهش مصرف گندم شده و به حفظ ذخاير استراتژيك گندم كمك مي كند.
وي تصريح كرد: اتفاقي مهمي كه با مصرف آرد 7 درصد سبوسگيري شده مي افتد اينست كه توليد انواع نان با آرد سبوس دار، باعث جلوگيري از بيماريهاي گوارشي شده و سلامت مردم را در پي دارد.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني در پايان خواستار توجه به استفاده از آردهاي سبوس دار در سراسر كشور شد و اظهار كرد كه مزاياي اجراي اين طرح در كشور به نفع مردم به لحاظ تضمين سلامت و وجود ذخاير مطمئن گندم خواهد بود.