تاریخ : 1403/04/01
مشتریان شیارزنی غلطکهای روغن کشی
مشتریان شیارزنی غلطکهای روغن کشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن کشی بهپاک (بهشهر )

روغن کشی اکسدانه (تهران)

روغن کشی سویا بین (گرگان)

روغن کشی کشت و صنعت خزل (همدان)

روغن کشی گلبهار سپاهان

پنبه دانه های روغنی خراسان

روغن کشی خرمشه

شرکت شکلات سازی سلوی

شرکت آسیا پلاستیک پیوند

صنایع دفاع نیروهای مسلح

آرین تکنیک

خوراک دام پارس