تاریخ : 1399/06/30

ساخت غلطک آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران توسط شرکت بزرگمهران

شرکت بزرگمهران برای اولین بار در ایران موفق به ساخت غلطکهای آزمایشگاهی آسیاب آگندم با آلیاژ ضد سایش و انواع شیار های پاساژهای مختلف همانند پاساژهای واقعی یک کارخانه آرد  گردید